Zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020                

 

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne v úterý 9. dubna 2019 od 14:00 do 17:30 hod.
 

Kterých dětí se zápis týká?

  • K zápisu do 1. tříd pro školní rok 2019/2020 se dostaví děti, které dosáhnou k 1. 9. 2019 šesti let věku, tedy děti narozené
    od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.

  • Dále se k zápisu dostaví děti, kterým byla v minulém školním roce povinná školní docházka odložena.
    (Pokud rozhodnutí o odkladu vydala jiná škola, vezměte toto rozhodnutí s sebou.)

  • K zápisu se může dostavit i dítě, které dosáhne šesti let věku v období od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
    Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou pro přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doložení doporučujícího vyjádření  školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Odklad povinné školní docházky

Pokud dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce podat žádost o odklad povinné školní docházky.  Žádost o odklad povinné školní docházky zákonný zástupce podá písemně v době zápisu (formulář bude k dispozici u zápisu). K žádosti se přikládá doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). Začátek školní docházky je možno odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší osmý rok věku.


Jak zápis probíhá?

Zápis k povinné školní docházce se skládá z formální části a, je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím jeho zákonný zástupce, z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. 

Ve formální části zápisu podává zákonný zástupce žádost o přijetí k povinné školní docházce nebo žádost o odklad povinné školní docházky.

Dále vyplňuje zápisový list s osobními údaji - nutno s sebou přinést doklad totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz) a rodný list dítěte.

Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.

 

Kritéria pro přijímání dětí (zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020)

>> ke stažení zde

 

Seznam žáků přijatých k plnění povinné školní docházky uvedených pod registračním číslem bude zveřejněn na úřední desce školy a na webových stránkách školy.