ŠKOLSKÁ RADA                

Podle § 167 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. se s účinností od nového školního roku 2005/2006 při základních, středních a vyšších odborných školách zřizuje školská rada.

Co je to školská rada?
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

V čem spočívá její činnost?
Podle § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školská rada:

 1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

 3. schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,

 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,

 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

 6. projednává návrh rozpočtu na další školní rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření na zlepšení hospodaření,

 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Jak je to u nás na ZŠ J. Hradec V, Větrná 54?

Na naší škole byla ŠR zřízena ke dni 16. 6. 2005.

 

Členové rady:

 1. MVDr. Stanislav Beran -  zástupce ze strany zřizovatele

 2. Ing. Josef Nejedlý -  zástupce ze strany zřizovatele

 3. Martin Paleček - zvolený zástupce z řad rodičů

 4. Mgr. Tomáš Vybíral - zvolený zástupce z řad rodičů

 5. Mgr. Jana Štroblová - zvolený zástupce z řad pedagogických pracovníků, předsedkyně ŠR

 6. Mgr. Vladimíra Kovandová - zvolený zástupce z řad pedagogických pracovníků

Dále byl schválen Jednací řád Školské rady při ZŠ J.Hradec V, Větrná 54.

(tento Jednací řád je připraven veřejnosti k nahlédnutí v sekretariátu školy)

 

Jaká je dosavadní činnost ŠR?

 

5. 6. 2017

 • Školská rada - program jednání:

- zpráva ŘŠ o stavu pracovníků školy, problém se zastupováním na nepedagogických pozicích

- hodnocení uplynulého roku - školní akce, výlety, účast na akcích pořádaných Městem J.Hradec

- počty žáků - přijetí žáků 9.r. na SŠ a učiliště, zápis prvňáčků

- plánovaná rekonstrukce venkovního sportoviště

 

19. 10. 2016

 • Školská rada - program jednání:

- představení nových členek  Mgr. Jany Štroblové a Mgr. Vladimíry Kovandové (zástupkyně  z řad pedagogických pracovníků)

- volba předsedy Školské rady - zvolena Mgr. Jana Štroblová

- prezentace Výroční zprávy školy za rok 2015/2016 a ŠVP, schválení obou dokumentů Školskou radou

- seznámení s dodatkem Školního řádu

- debata nad řešením bezpečnosti dětí v okolí školy, spolupráce  Městskou policií J. Hradec
- podnět pro MěÚ J. Hradec - herna v těsné blízkosti školy

 

16.6.2016

 • Školská rada - program jednání:

- představení nového člena Mgr. Tomáše Vybírala (za uvolněného p. Krajníka)

- zpráva ředitelky školy (úprava ŠVP - začlenění obsahu inkluze od 1.9.2016, školní projekty, akce, soutěže, olympiády, úspěchy žáků
  na okresní, krajské i republikové úrovni)

- údaje o přijímacím řízení (žáci 9. tříd)

- zpráva metodika prevence

- hodnocení výchovy a vzdělávání
- poděkování odstupujícícm členům ŠR - p. Janě Antonové a p. Ludmile Bitalové (končící mandát)

 

5.11.2015

 • Školská rada

- vzala na vědomí a schválila Výroční zprávu školy za rok 2014/2015

- se seznámila s personálními změnami ve škole

- se seznámila s novým systémem provádění plateb školních akcí - zavedení elektronických pokladen

- zhodnotila účast a úspěchy žáků v soutěžích a mimoškolních aktivitách

 

10.6.2015

 • Školská rada řešila:

- volnočasové aktivity žáků v letošním školním roce, hodnocení zájmových kroužků

- hodnocení výchovy a vzdělávání žáků

- personální záležitosti zaměstnanců školy

- výsledky hospodaření školy

- početní stavy žáků ve šk. roce 2015/2016 - předpoklad dvou prvních tříd, přesun na víceleté gymnázium, zvýšená migrace v lokalitě školy


25.2.2015

 • Ředitelka školy seznámila členy Školské rady s obsahem inspekční zprávy z prosince roku 2014 a závěrečným hodnocením,ŠR ji bere na vědomí.

 • Ředitelka školy seznámila ŠR s dalšími aktivitami školy, např. organizace a průběh lyžařského výcviku žáků 2.a 3.tříd, reprezentace žáků v oblasti sportovních činností, recitačních a vědomostních soutěžích apod.

 • ŠR hodnotila průběh a výsledky zápisu do 1. tříd.

 • Mgr. M. Fenclová seznámila ŠR s hodnotící zprávou z oblasti výchovného poradenství, hodnocení výchovy a vzdělávání za 1.pololetí, možnosti následného vzdělávání žáků současných 9.ročníků, práce s integrovanými žáky na naší škole, činnost asistentů aj.


21.10.2014

 • Ředitelka školy seznámila ŠR s Výroční zprávou za školní rok 2013/2014, ŠR ji bere na vědomí a souhlasí s jejím obsahem.

 • ŠR byla seznámena se zprávou  ŘŠ a metodika prevence o chování a některých kázeňských přestupcích žáků školy.

 • ŠR byla seznámena se zprávou ŘŠ o proběhnuté rekonstrukci školy.

 • Členové ŠR navrhli podání žádosti na zřízení kamerového systému do okolí školy.

 • ŠR se seznámila s nabídkou volnočasových aktivit žáků (nabídka kroužků).

 • Diskuze k návrhu řešení profesního zaměření vycházejících žáků - podpora zájmu o technické obory (spolupráce s místními firmami).


10.6.2014

 • ŠR se seznámila s proběhnutými výsledky voleb do školské rady z řad rodičů (zvoleni p. Martin Paleček, p. Michal Krajník)

 • ŠR se seznámila s plánovanou rekonstrukcí školy.

 • Zpráva ŘŠ o chování a prospěchu žáků školy.

 

31.10.2013

 • ŠR se seznámila s proběhnutými výsledky voleb do školské rady (zvoleny Jana Antonová a Ludmila Bitalová)

 • Volba nového předsedy školské rady  (opětovně zvolena Ludmila Bitalová)

 • Schválení Výroční zprávy školy za rok 2012/2013 - ŠR bere na vědomí Výroční zprávu školy prezentovanou ředitelkou školy a souhlasí s jejím obsahem.

 

28.5.2013

 • Volnočasové aktivity dětí – kroužek mažoretek, testování keramické pece

 • Diskuze k bezpečnosti dětí na přechodech

 • Zpráva ŘŠ o hospodaření školy

 • Zpráva ŘŠ o prospěchu a chování žáků

 

8.11.2012

 • Schválení Výroční zprávy školy za rok 2011/2012 - ŠR bere na vědomí Výroční zprávu školy prezentovanou ředitelkou školy a souhlasí s jejím obsahem.

 • Schválení Školního řádu - ŠR bere na vědomí Školní řád prezentovaný ředitelkou školy a souhlasí s jeho obsahem.

 • Seznámení s novinkami v rámci volnočasových aktivit dětí – kroužek mažoretek, nákup keramické pece – předpoklad otevření keramického kroužku v příštím školním roce, školní kapela, kroužek hry na bicí - nákup bicí soupravy, lukostřelecký kroužek.

 • Zpráva ŘŠ o hospodaření školy

 • Zpráva ŘŠ o prospěchu a chování žáků

 

29.5.2012

 • ŠR projednala plánované nákupy a opravy /nová kopírka, vybavení do nové počítačové učebny - židle apod./, náklady hrazeny ze šablon

 • ŠR byly představeny projekty a akce školy (Zmizelí sousedé, oslava Dne dětí ve spolupráci s MěÚ - 1.st., atletická olympiáda, celoplošné testování žáků, sportovní soutěže v závěru roku)

 • ŠR se seznámila se směrnicí nového Zákona č.372/20011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

 

3.11.2011

 • Školská rada bere na vědomí Výroční zprávu školy prezentovanou ředitelkou školy a souhlasí s jejím obsahem.

 

7.6.2011

 • Školská rada bere na vědomí ukončení volebního období. Od 1.9.2011 se bude rada scházet ve složení:
  Ing. Josef Nejedlý, MVDr. Stanislav Beran, Dagmar Pospíšilová, Ladislava Schusterová, Ludmila Bitalová,
  Jana Antonová.

 

15.11.2010

 • Školská rada bere na vědomí Výroční zprávu školy prezentovanou ředitelkou školy a souhlasí s jejím obsahem.

 

22.6.2010

 • Školská rada se seznámila s plánovanými investicemi a plánovanými opravami školy.

 • Paní Jana Antonová (školní metodik prevence) seznámila přítomné s problémovým chováním žáků a v rámci prevence vznesla návrh na jednání s Městskou policíí v J. Hradci o možnosti hlídek před školou mezi 7 a 8 hodinou ranní.

 

23.2.2010

 • Školská rada zvolila novou předsedkyní paní Ludmilu Bitalovou.

 • Školská rada se seznámila s novým členem Školské rady, paní Janou Antonovou.


10.12.2009

 • Školská rada vzala na vědomí Výroční zprávu školy za rok 2008/2009 prezentovanou ředitelem školy.

 • Školská rada se rozloučila s odcházejícím ředitelem školy Mgr. Rudolfem Mackem.

 

12.5.2009

 • Školská rada byla seznámena s provozem školy, s vybavením jednotlivých učeben, zejména však speciálních a s činnostmi probíhajícími v rámci vyučování. Pozvaní hosté ze zástupců pedagogů prezentovali své vyučující metody s využitím veškerých dostupných pomůcek.

 • Školská rada bere na vědomí Výroční zprávu školy prezentovanou ředitelem školy.

 

4.9.2008

 • Na základě voleb bude od 1.9.2008 fungovat Školská rada v tomto složení: MVDr. Stanislav Beran, Josef Nejedlý, Dagmar Pospíšilová, Jaroslava Karlíčková, Ludmila Bitalová a Mgr. Jaroslava Rážová.

 • Předsedkyní Školské rady byla jednomyslně zvolena Mgr. Jaroslava Rážová.

 • Školská rada bere na vědomí inspekční zprávu přednesenou ředitelem školy.

 • Zapisovatelkou jednání Školské rady byla zvolena paní Dagmar Pospíšilová.         

 

27.3.2008

 • Po rozboru Výroční zprávy ředitelem školy Školská rada jednomyslně schválila Výroční zprávu školy za školní rok 2006/2007.

 • Ředitel školy seznámil přítomné s Evaluační zprávou za školní rok 2005/06 a za školní rok 2006/07. Školská rada obě tyto zprávy jednomyslně schválila.

 

8.11.2007

 • Ředitel školy Mgr. Rudolf Macek a Mgr. Jaroslava Rážová podrobně seznámili přítomné se Školním vzdělávacím programem Pegas. Školská rada tento program jednomyslně schválila.
   

12.4.2007

 • Volba předsedy Školské rady - předsedkyní byla zvolena Mgr. Jaroslava Rážová.

 • Schválila Výroční zprávu školy za školní rok 2005/2006.

 

29.3.2006

 • Schválila Výroční zprávu školy za školní rok 2004/2005.

 • Prodiskutovala možnost sponzorování slavnostní Školní akademie.

 • Byla seznámena s přípravami slavnostní Školní akademie.

 • Vzala na vědomí možnost získávání informací z webových stránek školy.

 • Zhodnotila proběhnuvší projekty Vánoční trhy a Škola hrou jako efektivní způsob netradičního vyučování.

 

1.9.2005

 • Schválila organizační řád školy – část Školní řád a Klasifikační řád ( v souladu s ustanovením § 168,odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 561/2004 Sb.).

 • Vyhodnotila školní akademii .

 • Poděkovala za účinnou pomoc panu řediteli DDM Mgr. V. Prokýškovi

 • Prodiskutovala možnosti finanční pomoci při konání slavnostní akademie k 10.výročí založení školy v červnu 2006.

 • Odsouhlasila, že se schválenými dokumenty budou rodiče seznámeni na nejbližší třídní schůzce.

 

16.6.2005

 • Odsouhlasila rozhodnutí ŘŠ o jiném způsobu hodnocení výsledků vzdělávání  na vysvědčení (podle § 69 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb.) u dvou žáků, kde byla důvodem jiná národnost než česká a  těžké zdravotní postižení. Tím bylo zároveň vyhověno žádosti rodičů o slovní hodnocení.

 • Projednávala pomoc při organizaci školní akademie v DDM (přeprava kulis a jiných pomůcek).

 

Chcete se podílet na utváření klimatu školy?

Rádi se budeme zabývat vašimi náměty, názory a připomínkami, které se vztahují k „životu  školy“. Obracejte se, prosím, proto buď přímo na vedení školy, nebo na zástupce ŠR.

Náměty můžete také předat prostřednictvím TU nebo SRPDŠ. Všechny připomínky se budou řešit na zasedání ŠR.

Těšíme se na spolupráci.

 

 

Kontakt: info@6zs.jhnet.cz