INFORMACE ŘEDITELSTVÍ ŠKOLY                

 1. informace o škole

 2. organizace školního roku 2018/2019

 3. vzdělávací program školy

 4. třídnictví

 5. školní řád

 6. absence žáků

 7. zápis do 1. ročníku

 8. spádové oblasti školy

 9. prevence sociálně patologických jevů

 10. evidence školních úrazů

 11. výroční zprávy

 12. formuláře ke stažení

 13. GDPR

----

1 . Informace o škole


Dle  Rozhodnutí MŠMT č.j. 15 339/03-21 ze dne 14.3.2003 byly potvrzeny níže uvedené znaky :

 • škola bude užívat na všech zápisech označení : Základní škola Jindřichův Hradec V,  Větrná 54

 • škola je zapsána  pod adresou : Větrná 54, 37701 Jindřichův Hradec

 • právní forma je  příspěvková organizace (od 1. 1. 2001)

 • IČO : 70 87 87 14

 • Zřizovatel: Město Jindřichův Hradec (právní forma: obec)

 • Škola, identifikátor zařízení: 614 400 601

 • Škola sdružuje:

  • Základní škola, kapacita 700 žáků, IZO: 114 400 610

  • Školní družina, kapacita 120 žáků, IZO: 114 400 628

  • Školní jídelna, kapacita 700 jídel, IZO: 150 035 055

Dle usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 10. října 2001 je příspěvková organizace ZŠ Jindřichův Hradec V, Větrná 54 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddíle Pr, vložce číslo 84. 

 

Bankovní spojení:

 • 20036 - 603573369 / 0800 Česká spořitelna, a.s., pracoviště J. Hradec (školní online pokladna)

 • 603573369 / 0800 Česká spořitelna, a.s.,  pracoviště J. Hradec (Základní škola)

 • 35 - 603573369 / 0800 Česká spořitelna, a.s., pracoviště J. Hradec (školní jídelna)

 • 107 - 603573369 / 0800  Česká spořitelna, a.s., pracoviště J. Hradec (FKSP)

Městský úřad Jindřichův Hradec, obecní živnostenský úřad, vydal Živnostenský list (ev. č.:330303-11337-00) ze dne 3.1.2003 pro Základní školu Jindřichův Hradec V,  Větrná 54 pro předmět podnikání: hostinská činnost

 

Základní škola Jindřichův Hradec V, Větrná 54 má smluvního lékaře pro poskytování závodní preventivní péče:  MUDr. Lenka Liškařová.

 

----

2. Organizace školního roku 2018/19


3. září 2018 (po)

 

28. září 2018 (pá)

 

28. října 2018 (ne)

 

29., 30. října 2018 (po, út)

 

17. listopadu 2018 (so)

 

22. 12. 2018  - 2. 1. 2019

 

31. ledna 2019 (čt)

 

1. února 2019 (pá)

 

18. 2. - 22. 2. 2019

 

18. dubna 2019 (čt)

 

19. dubna 2019 (pá)

 

22. dubna 2019 (po)

 

1. května 2019 (st)

 

8. května 2019 (st)

 

1. června 2019 (so)

 

29. června 2019 (pá)

 

1. 7. - 30. 8. 2019

 

2. září 2019 (po)

 


Začátek školního roku 2018/19

 

Státní svátek – Den české státnosti

 

Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu


Podzimní prázdniny 

 

Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii

 

Vánoční prázdniny 

                    

Ukončení prvního pololetí

 

Jednodenní pololetní prázdniny

 

Jarní prázdniny

 

Velikonoční prázdniny 

 

Den pracovního klidu - Velký pátek

 

Den pracovního klidu – Velikonoční pondělí

 

Den pracovního klidu - Svátek práce

 

Státní svátek - Den osvobození

 

Den dětí

 

Ukončení 2. pololetí školního roku 2018/19

 

Hlavní prázdniny

 

Začátek školního roku 2019/20

----

3. Vzdělávací program školy


Koncepční dokumenty:

 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 31 504/2004-22 ve znění úpravy č.j. 15 523/2007-22

 

Vzdělávací dokumenty:

----

4. Třídnictví


Ředitelka školy přiděluje pro školní rok 2018/19 uvedeným kolegům třídnictví v těchto třídách:

 

 1. stupeň

I.A

Mgr. Petra Hejlíčková
 II.A Mgr. Dana Valková

II.B

Mgr. Jarmila Vichrová

III.A

Mgr. Iva Schneedorferová

III.B

Mgr. Vladimíra Kovandová

IV.A

Mgr. Alena Šojdelová

IV.B

Mgr. Jana Štroblová

V.A

Mgr. Jan Flídr
V.B Mgr. Jana Vlková

 

2.stupeň

VI.A

Jana Antonová
VI.B Mgr. Marcela Fenclová

VII.A

Mgr. Žaneta Nachtigalová

VIII.A

Mgr. Jana Spadernová

VIII.B

Mgr. Roman Vaněček
IX.A

Mgr. Oldřich Dytrich


----

5. školní řád


Organizační řád školy - školní řád platný od 1. 9. 2016
 

----

6. Absence žáků, vyjádření lékaře


Odpovědnost za plnění povinné školní docházky svých dětí mají zákonní zástupci těchto dětí.

Z toho vyplývá, že :

 1. Nepředvídanou nepřítomnost omlouvají zákonní zástupci škole do 48 hod.

 2. Dodatečně písemně do žákovské knížky omluví tuto nepřítomnost.

 3. Při nepřítomnosti žáka na vyučování  předem známé, v délce 5 vyučovacích dnů, požádají zákonní zástupci ŘŠ o uvolnění z vyučování. Tuto žádost předají třídnímu učiteli, ten se k žádosti vyjádří a předají ŘŠ k vydání rozhodnutí.

 4. Pokud se jedná o rekreační pobyty žáků, lze je uvolnit z pravidelného vyučování na základě rozhodnutí ŘŠ pouze 1 x za pololetí, za předpokladu záruky samostatného doučení zameškané učební látky.

 5. Předem známá jednodenní nepřítomnost žáka je oznamována písemně TU.

 6. Předem známou nepřítomnost na jedné vyučovací hodině se oznamuje písemně příslušnému vyučujícímu. Ten potom informuje TU. Předem známá jednodenní nepřítomnost se oznamuje písemně TU .

 7. Při prokázaném opakovaném záškoláctví TU tuto skutečnost oznámí zákonným zástupcům a bude požadovat vyjádření lékaře. O situaci bude také TU neprodleně informovat výchovného poradce a ŘŠ. Při neomluvené absenci ve výši 10 hodin, svolá VP Výchovnou komisi školy. Dále bude tato skutečnost oznámena třídním učitelem orgánům státní správy.

 8. Pokud žák svévolně opustí vyučování bez omluvy, třídní učitel bez prodlení kontaktuje zákonné zástupce.

----

7. Zápis do I. ročníku ZŠ


Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne v úterý 9. dubna 2019 od 14:00 do 17:30 hod.
 

Kterých dětí se zápis týká?

 • K zápisu do 1. tříd pro školní rok 2019/2020 se dostaví děti, které dosáhnou k 1. 9. 2019 šesti let věku, tedy děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.

 • Dále se k zápisu dostaví děti, kterým byla v minulém školním roce povinná školní docházka odložena.
  (Pokud rozhodnutí o odkladu vydala jiná škola, vezměte toto rozhodnutí s sebou.)

 • K zápisu se může dostavit i dítě, které dosáhne šesti let věku v období od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
  Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou pro přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doložení doporučujícího vyjádření  školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Odklad povinné školní docházky

Pokud dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce podat žádost o odklad povinné školní docházky.  Žádost o odklad povinné školní docházky zákonný zástupce podá písemně v době zápisu (formulář bude k dispozici u zápisu). K žádosti se přikládá doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). Začátek školní docházky je možno odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší osmý rok věku.


Jak zápis probíhá?

Zápis k povinné školní docházce se skládá z formální části a, je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím jeho zákonný zástupce, z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. 

Ve formální části zápisu podává zákonný zástupce žádost o přijetí k povinné školní docházce nebo žádost o odklad povinné školní docházky.

Dále vyplňuje zápisový list s osobními údaji - nutno s sebou přinést doklad totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz) a rodný list dítěte.

Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.

 

Kritéria pro přijímání dětí (zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020)

>> ke stažení zde

 

Seznam žáků přijatých k plnění povinné školní docházky uvedených pod registračním číslem bude zveřejněn na úřední desce školy a na webových stránkách školy.

 

----

8. SPÁDOVÉ OBLASTI ŠKOLY


Ulice: Na Točně, Kosmonautů, Nušlova, Hvězdná, Větrná, Na Piketě, K Vilkám, Na Výsluní, 28.října (od Václavské ulice až k ulici Borovské včetně čp. 511 a 519), Pod Vrchy, Václavská ulice (od ulice U nemocnice počínaje čp.92 směrem k ulici Na Točně), Havlíčkova, Mukova, Naxerova, Palackého, Kalabisova, Bermanova, Michnova
Části obce: Horní Žďár

 

Spádové oblasti jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou města Jindřichův Hradec č. 6/2008.

 

----

9. Prevence sociálně patologických jevů u dětí


Garantem plnění úkolů v této oblasti je školní metodik prevence sociálně patologických jevů Jana Antonová.

 

Minimální preventivní program

 

Krizový plán

 

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních:

 1. alkohol

 2. domácí násilí

 3. krádeže

 4. kyberšikana

 5. návykové látky

 6. netolismus

 7. nová náboženská hnutí

 8. poruchy příjmu potravy

 9. příslušnost k subkulturám

 10. rizikové sexuální chování

 11. sebepoškozování

 12. syndrom CAN

 13. školní šikanování

 14. tabák

 15. záškoláctví

 

Informace pro rodiče o školním programu proti šikanování

Vážení rodiče,
naše škola je pozitivně hodnocena jak rodičovskou veřejností, tak i Českou školní inspekcí. Velmi si toho vážíme. Nicméně i ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit.
S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi – rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ve škole ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence či ředitelku školy). Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit.

Mgr. Jaroslava Rážová, ředitelka školy---

10. Evidence školních úrazů

 

 1. Každý žák je povinen bezodkladně oznamovat  příslušnému pedagogickému pracovníkovi svůj úraz, pokud mu to jeho stav dovoluje, úraz spolužáka, jehož byl svědkem.

 2. Kniha školních úrazů je uložena v kanceláři u ZŘŠ.

 3. Zdravotníkem školy je Mgr. Jan Flídr. Zdravotník poskytuje první pomoc, pokud je ve škole přítomen. Zdravotník koná zdravotní službu u hromadných školních akcí .

---

11. VÝROČNÍ ZPRÁVY ŠKOLY


 

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

 

---

12. FORMULÁŘE KE STAŽENÍ


Žádost o uvolnění žáka z výuky (jednodenní) - docx - pdf
Žádost o uvolnění žáka z výuky (vícedenní) - docx - pdf

Žádost o uvolnění žáka ze ŠD - docx - pdf

(zdroj: Formuláře pro školy a rodiče, www.proskoly.cz)
 

Přihláška do kroužku

Odhláška z kroužku

 

---

13. GDPR


Zásady zpracování osobních údajů